Oferta

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki pomiędzy małżonkami oraz rodzicami a ich dziećmi, np:

- sprawy o rozwód i podział majątku,
- sprawy o separację,
- sprawy alimentacyjne,
- sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
- sprawy dotyczące pieczy nad małoletnimi dziećmi,

W każdej z powyższych spraw zajmuję się przygotowywaniem indywidualnej i optymalnej taktyki procesowej odpowiadającej interesowi i oczekiwaniom Klienta. W razie woli stron sporu prowadzę rozmowy ugodowe z przeciwnikami w imieniu Klientów. Doradzam Klientom na każdym etapie postępowania oraz poza procesem. Przygotowuję pisma procesowe w sprawach Klientów oraz reprezentuję ich interesy w postępowaniach sądowych.

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów, np:

- sprawy o zapłatę,
- egzekucja należności,
- sprawy o eksmisję,
- sprawy spadkowe, w tym o zachowek,
- sprawy o dział spadku,
- sprawy o zasiedzenie,
- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych,
- sprawy gospodarcze,

Oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Przed każdą sprawą zajmuję się wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego oraz przygotowaniem optymalnej taktyki procesowej z uwzględnieniem oczekiwań Klientów oraz ich interesu. W razie istnienia pola do negocjacji zajmuję się również prowadzeniem rozmów ugodowych z przeciwnikami. Na każdym etapie, również pozaprocesowym, doradzam Klientom w ich sprawach. W ramach pomocy prawnej przygotowuję pisma procesowe w sprawach Klientów, a także inne dokumenty. Moja pomoc obejmuje naturalnie również zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz przed innymi organami publicznymi.

Prawo Karne

Prawo Karne

Prawo karne to zespół norm prawnych definiujących czyny zabronione pod groźbą kary oraz określających zasady odpowiedzialności za te czyny.

W ramach udzielanej przeze mnie pomocy prawnej w sprawach karnych, prowadzę aktywną obronę osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz karnoskarbowych przed organami ścigania oraz przed Sądami.

Moja pomoc kierowana jest również do osób pokrzywdzonych w sprawach z zakresu prawa karnego. Obejmuje ona reprezentację w sprawach przed organami ścigania oraz przez sądami.

W każdej powierzonej mi sprawie przygotowuję taktykę procesową odpowiadającą oczekiwaniom Klientów. Doradzam Klientom na każdym etapie postępowania oraz poza procesem, a także przygotowuję pisma dla Klientów.

Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

- sprawy o zapłatę niewypłaconego wynagrodzenia za pracę,
- sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy,
- sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
- sprawy o przywrócenie do pracy,
- sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Oferta świadczenia pomocy prawnej na płaszczyźnie prawa pracy kierowana jest nie tylko do pracowników, ale również pracodawców. Zajmują się bieżącym poradnictwem prawnym w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Ponadto moja pomoc obejmuje również negocjacje na tym polu oraz reprezentację w postępowaniach sądowych.

Ius est ars boni et aequi -

Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

logo bartosz hanysz adwokatura
Kancelaria Adwokacka Bartosz Hanysz